TSA Team

TSA Team

Core Team Members
Sutha Subramaniam - Chair
Ramesh Navaratnarajah - Co Chair
Saba Guru
Buvanendran Thirunavukarasu
Wakisan Mathiyaparanam
Sathiyanarayana Saravanapavananthan

Ex Officio Members (JHCA Canada 2024 EC)
S.Kugathasan - President
Sutharsan Sirinivasan - Secretary
Aravinthan sathananthan - Treasurer
Kathir Nadarajah - Asst. Secretary
Shanthypoosan Jeyabalan - Vice President
Suntharesan Ganeshamoorthy - Asst. Treasurer