EC Members

EC Members

Seated L-R: Suboshan Thevarajah (Assistant Treasurer), Sutharsan Srinivasan (Assistant Secretary), Raveendra Kandasamy (Secretary), Kugathasan Sarangapani (President), Shanthypoosan Jeyabalan (Vice President), Tharmarajan Punniamoorthy, Rajagopal Mathialagan (Treasurer).

Standing L-R: Kumaran Sanmuganathan, Wakisan Mathiaparanam, Kathir Nadarajah, Vithun Muthukumaran, Pradeep Mahendrarajah, Divagaran Manikkavasagar ,Suntharesan Ganeshamoorthy, Aravinthan Sathananthan, Sayon Balasuntharam, Param Parameswaran, Ganesh Shanmugam..