Dinner Subcommittee

Dinner Subcommittee

Chair
Divagaran Manikkavasagar

Members
Kugathasan Sarangapani
Sutharsan Sirinivasan
Aravinthan Sathananthan
Thamayswaran Ganeshamoorthy
Anpalagan Kumarasamy
Gnany Ratnam
Ketha Nadarajah
Krishnananth Ranjan
Thiru Shankar
Sayon Balasuntharam
Sanmuganathan Kumaran
Suntharesan Ganeshamoorthy
Vilosan Sivatharman