Sponsorship Subcommittee

Sponsorship Subcommittee

Chair
Jeyagoby Subramaniam
Members
Kugathasan Sarangapani
Sutharsan Sirinivasan
Aravinthan Sathananthan
Thamayswaran Ganeshamoorthy
Divagaran Manikkavasagar
Gnany Ratnam
Jey Theepan
Sanmuganathan Kumaran
Sivakumar Sandraraj
Suntharesan Ganeshamoorthy