Sports Subcommittee – 2018

T Suboshan
Chairman SC
S. Kugathasan
S Kugathasan
Co Chairman SC
MY
N Panchalingam
SC Member
Parthiban_Para
P Parthipan
SC Member
Chandramohan1E
K Chandramohan
SC Member
S Ganesh
SC Member
M Wakisan
SC Member
N. Vaikuntharasa
N Vaikuntharasa
SC Member
K. Manoharan
K Manoharan
SC Member

R. Krishnanandan
R Krishnanandan
President
Raveendra(Ravi)
Secretary
K. Kanagavaratha
K Kanagavaratha
Treasurer