SE 2018 – Subcommittee

P. Suthakaran
S Suthakaran
Chairman SE
G. Sicakumaran
G Sivakumaran
Co Chairman SE
I Shanmuganathan
SE Member
K. Premachandra
K Premachandra
SE Member
M Wakisan
SE Member
P Rajan
SE Member
MY
N Panchalingam
SE Member
P Thayanithy
SE Member
Parthiban_Para
P Parthipan
SE Member

R. Krishnanandan
R Krishnanandan
President
Raveendra(Ravi)
Secretary
K. Kanagavaratha
K Kanagavaratha
Treasurer