Members

President                – Paramsothy Thayanithy
Vice President       – Mathiyaparanam Wakisan
Secretary                 – Kanagaratnam Kanagavaratha
Assist. Secretary   – Gunaretnam Sivakumaran
Treasurer                 – Perairampillai Murale
Assist. Treasurer    – Sarangapani Kugathasan
Director            – Santhananthan Aravinthan
Director            – Somasundaram Kaneshapillai
Director            – Nadarajah Kathesvarasivam (Ketha)
Director            – Maxime(Murugesu) Santhakumar
Director            – Navaratnam Panchalingam
Director            – Navaratnam Parathan
Director            – Somasundaram Puvanenthirarajah
Director            – Sinnappu Santhiapillai
Director            – Jeyabalan Shanthypoosan
Director            – Sirinivasan Sutharsan
Director            – Balasingam Sayon
Director            – Sivatharman Vilosan

Webmaster            – Ratnasingham Krishnanandan