Popular Tab

Right side tab

தரம் 08 மாணவர்களுக்கான திறன் வகுப்பறைகள்

கல்லூரி அதிபரின் கோரிக்கையின்படி தரம் 08 மாணவர்களுக்கான திறன் வகுப்பறைகள் யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரிச் சங்கம் கனடா மற்றும் தரம் 08 பெற்றோர்களினது நிதிப்பங்களிப்புக்களுடன் நிறுவப்பட்டு, சனவரி 22, 2021 ஆம் [more...]