GOVERNANCE COMMITTEE 2019/2020

R. Senthilmaran
Patron
Shanmaster2E
S. Sanmugarajah
Patron
Balendran E
Ponnudurai Balendran
Patron
Mohan
Mohan Ratnasingham
Patron
Nathan SriE
Nathan Sritharan
Patron
Logan Senathirasa
Logan Senathirasa
Auditor
Raveendran Kanagaratnam
President
Vaikuntharasa Nadarasa
Vice President
Kugathasan Sarangapani
Secretary
Sutharsan Sirinivasan
Assistant Secretary
Mathialagan Rajagopal
Treasurer
Suboshan Thevarajah
Assistant Treasurer
Sayon Balasuntharam
Webmaster
Aravinthan Sathananthan
EC Member
Kanagavaratha Kanagaratnam
EC Member
Kaneshapillai Somasunderam
EC Member
Kesavan Kanagarajah
EC Member
Krishnanandan Ratnasingham
EC Member
Ruban R Sivanadian
EC Member
Shanthypoosan Jeyabalan
EC Member
Sivakumaran Gunaretnam
EC Member
Vasanthakumar Velmurugu
EC Member
Vilosanan Sivatharman
EC Member
Wakisan Mathiaparanam
EC Member