GOVERNANCE COMMITTEE 2017/2018

Sathasivam_NimalanE
Sathasivam Nimalan
Patron
Shanmaster2E
S. Sanmugarajah
Patron
Balendran E
Ponnudurai Balendran
Patron
Mohan
Mohan Ratnasingham
Patron
Nathan SriE
Nathan Sritharan
Patron

Logan Senathirasa
Logan Senathirasa
Auditor

R. Krishnanandan
Krishnanandan(Krish)
President
Raveendra(Ravi)
Secretary
K. Kanagavaratha
Kangavaratha(Ken)
Treasurer
Jeyananthasivam(Sivam)
Vice President
Parthiban_Para
Parthipan(Para)
Assistant Secretary
N. Vaikuntharasa
Vaikuntharasa
Assistant Treasurer
MY
Panchalingam(Panchan)
Web Master

Kaneshapillai Somasunderam
Kaneshapillai Somasunderam
EC Member
S. Kugathasan
Kugathasan
EC Member
Mathialagan(Roger)
EC Member
Mayooran
EC Member
P. Murale
Murale
EC Member
Puvanenthirarajah
EC Member
N. Ramesh
Ramesh
EC Member
B. Sayon
Sayon
EC Member
G. Sicakumaran
Sivakumaran
EC Member
J. Santhipoosan 97
Shanthyboosan
EC Member
Suboshan
EC Member
P. Suthakaran
Suthakaran
EC Member
S. Arunmozhi
Sutharsan (Arunmozhi Varman)
EC Member
Vilosan
Vilosan
EC Member
Wakisan
EC Member