JHCAC EXECUTIVE COMMITTEE 2020

Seated L-R: Sayon Balasuntharam (Webmaster), Suboshan Thevarajah (Assistant Treasurer), Kugathasan Sarangapani (Secretary), Raveendran Kanagaratnam (President), Mathialagan Rajagopal (Treasurer), Vaikunthrasa Nadarasa (Vice President)

Standing L-R: Kangavaratha Kanagaratnam, Sivakumaran Gunaretnam, Vasnthakumar Velmurugu, Shanthypoosan Jeyabalan, Kesavan Kangarajah, Kaneshapillai Somasunderam, Aravinthan Sathananthan

Absentee: Sutharshan Sirinivasan (Assistant Secretary), Krishnanandan Ratnasingham, Ruban Sivanadian, Vilosanan Sivatharman, Wakisan Mathiaparanam