வருக வருகவென வரவேற்கின்றோம் கலையரசி -2019

Sunday, October 13, 2019 at 5:31 pmFlato Markham Theatre – City of Markham ஞாயிறு, ஒக்ரோபர் 13, 2019 நிகழ்விற்கு ஒன்றிணைதலும் அறிமுகமும் மாலை 5:00

மேலதிக தொடர்புகளுக்கு:

| அருண்மொழிவர்மன் 416.854.6768  | 

மின்னஞ்சல்: ahc@jaffnahinducanada.com

website: WWW.JAFFNAHINDUCANADA.COM