வருக வருகவென வரவேற்கின்றோம் கலையரசி -2018

Sunday, October 7, 2018 at 5:31 pmFlato Markham Theatre – City of Markham ஞாயிறு, ஒக்ரோபர் 7, 2018 நிகழ்விற்கு ஒன்றிணைதலும் அறிமுகமும் மாலை 5:00

மேலதிக தொடர்புகளுக்கு:

பஞ்சலிங்கம் 416.230.6019 | வாகீசன் 613.276.7170 | அருண்மொழிவர்மன் 416.854.6768  | கிரிஷ்ணானந்தன் 416 .930.9119 | ரவீந்திரா  416.230.0360

மின்னஞ்சல்: kalaiarasi@jaffnahinducanada.org | info@jaffnahinducanada.org